REGULAMIN

Regulamin Pracy Redakcji czasopisma „inAW Journal"

Regulamin Pracy Redakcji (zwany dalej RPR) określa zasady publikacji artykułów naukowych na łamach czasopisma „inAW Journal –  Multidisciplinary Academic Magazine”, zwanego dalej „inAW Journal”. Niniejszy Regulamin opracowano zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. RPR definiuje prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności osób zaangażowanych w proces redakcyjny.  Zgłoszenie artykułu naukowego do publikacji na łamach czasopisma „inAW Journal” jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.    

Preambuła

Celem publikacji artykułów naukowych na łamach czasopisma "inAW Journal" jest upowszechnianie wiedzy na temat działalności naukowej o charakterze multidyscyplinarnym, prowadzonej przez przedstawicieli środowisk akademickich w dyscyplinie nauk o sztuce oraz dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, w szczególności zaś w obszarze sztuk projektowych.

§1 Definicje

 • Działalność naukowa – aktywność przedstawicieli środowiska akademickiego obejmująca: badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną;
 • Badania naukowe –  działalność naukowa polegająca na realizowaniu badań podstawowych lub badań aplikacyjnych;
 • Prace rozwojowe – działalność naukowa obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;
 • Twórczość artystyczna   działalność naukowa obejmująca działania twórcze w sztuce, której efektem jest stanowiące wkład w rozwój kultury dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym także artystyczne wykonanie.
 • Czasopismo naukowe –  wydawnictwo ciągłe powiązane z określoną dyscypliną naukową, w którym publikowane są artykuły naukowe podlegające procedurze recenzyjnej;
 • Artykuł naukowy – artykuł o charakterze informacyjnym, opisujący efekty działalności naukowej autora w formie przeglądowej, opisu studium przypadku lub prezentacji wyników badań lub efekty prac rozwojowych;
 • Autor – osoba fizyczna zgłaszająca artykuł naukowy do publikacji na łamach czasopisma;
 • Recenzent – osoba fizyczna recenzująca artykuł naukowy zgłoszony do publikacji na łamach czasopisma;
 • Redaktor –  osoba fizyczna pełniąca samodzielną funkcję w strukturze organizacyjnej czasopisma naukowego;
 • Redaktor naczelny – funkcja w strukturze organizacji czasopisma naukowego polegająca na pełnieniu nadzoru merytorycznego nad treściami publikowanymi w czasopiśmie oraz określenia kierunku rozwoju czasopisma;
 • Redaktor prowadzący – funkcja w strukturze organizacji czasopisma naukowego polegająca na projektu strategii komunikacyjnej  i wdrażaniu polityki naukowej czasopisma;
 • Rada naukowa –  organ doradczy i opiniodawczy funkcjonujący w strukturze organizacyjnej czasopisma;   
 • Wydawca – podmiot sprawczy odpowiedzialny za wydawanie, opracowanie i dystrybucję czasopisma w sposób zgodny z przyjętą polityką publikacyjną;
 • Otwarty dostęp – (ang. open access) wolny, powszechny dostęp do treści naukowych drogą elektroniczną;
 • Procedura recenzyjna –proces kontroli jakości naukowej artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie polegający na anonimowej weryfikacji zgodności treści naukowej z przyjętymi zasadami publikacji treści;

§2 Struktura organizacyjna redakcji

 • Wydawcą czasopisma jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zaś za politykę publikacyjną, opracowanie i dystrybucję odpowiada Wydział Architektury Wnętrz;
 • Funkcję redaktora naczelnego pełni Beata Gibała-Kapecka, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;
 • Funkcję redaktora prowadzącego pełni Marika Wato,  niezależny specjalista ds. redakcji czasopisma naukowego w ramach programu „Projektowanie przyszłości – program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki na lata 2018 – 2022”;
 • Redaktor prowadzący pełni jednocześnie funkcję zastępcy redaktora naczelnego. 
 • Organem doradczym redaktora naczelnego jest Rada Naukowa.
 • W skład Rady Naukowej wchodzą Członkowie Rady Naukowej;
 • Członkiem Rady Naukowej może być osoba posiadająca tytuł naukowy doktora, doktora habilitowanego lub profesora w dyscyplinie nauk o sztuce lub w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, w szczególności prowadząca działalność naukową w obszarze sztuk projektowych;
 • Dokumentem potwierdzającym przynależność do Rady Naukowej czasopisma jest prawidłowo wypełniona deklaracja członkowska opatrzona podpisem kandydata;
 • Członek Rady Naukowej pełni swą funkcję dożywotnio;
 • Członek Rady Naukowej może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdej chwili za pisemnym lub ustnym wypowiedzeniem;
 • O przyjęciu w skład Rady Naukowej czasopisma decyduje Redaktor naczelny w porozumieniu z Redaktorem prowadzącym;
 • Do składu Rady Naukowej można zostać przyjętym na zaproszenie Redakcji;

§3 Proces redakcyjny

 • Artykuł naukowy do publikacji na łamach  czasopisma może zgłosić Autor w imieniu swoim lub w imieniu innego autora, jeśli autorstwo artykułu przypisane jest więcej niż jednemu Autorowi;
 • Artykuł naukowy do publikacji należy zgłosić za pośrednictwem serwisu elektronicznej redakcji, który udostępniony jest pod adresem: 
 • Artykuł naukowy należy zgłosić za pomocą udostępnionego formularza zgłoszeniowego;
 • Tekst artykułu naukowego należy opracować zgodnie z zasadami szczegółowo opisanymi w instrukcji dla autorów;
 • Tekst artykułu naukowego zgłaszany jest do redakcji anonimowo w osobnym pliku nieopisanym imieniem i nazwiskiem Autora lub Autorów;
 • Do tekstu artykułu naukowego Autor dołącza wypełniony zgodnie z instrukcją dla autorów formularz zgłoszeniowy podpisany imieniem i nazwiskiem;
 • Jeżeli autorstwo artykułu przypisane jest więcej niż jednemu Autorowi, Autor zgłaszający artykuł do publikacji wymienia wszystkich Autorów artykułu w odpowiedniej rubryce wskazując na procentowy wkład każdego z Autorów w powstanie artykułu naukowego, którego dotyczy zgłoszenie;
 • Formularz zgłoszeniowy należy opatrzyć podpisem Autora lub Autorów, jeżeli autorstwo artykułu przypisane jest więcej niż jednemu Autorowi;

§4 Procedura recenzyjna

 • Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie podlegają procedurze recenzyjnej;
 • Po zgłoszeniu artykułu naukowego jest on kierowany do recenzji;
 • Tożsamość autorów nie jest znana recenzentom, a tożsamość recenzentów nie jest znana autorom według modelu double-blind review;
 • Recenzentem naukowym może zostać osoba posiadająca tytuł naukowy doktora, doktora habilitowanego lub profesora w dyscyplinie nauk o sztuce lub w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, w szczególności prowadząca działalność naukową w obszarze sztuk projektowych;
 • Recenzent dokonuje recenzji artykułu naukowego na podstawie formularza recenzji;
 • Recenzent może przyjąć artykuł do publikacji jeśli spełnia on wszystkie kryteria formalne i merytoryczne;
 • Recenzent może skierować artykuł naukowy do ponownego opracowania, jeżeli dostrzeże wady formalne lub merytoryczne;
 • Recenzent może odrzucić artykuł naukowy, jeśli nie spełnia on kryteriów formalnych lub merytorycznych;
 • Opinia recenzenta ma charakter tajny i po zakończeniu procesu jest archiwizowana do potrzeb redakcji;
 • Autor jest informowany o przebiegu 
 • Dokumenty świadczące o przebiegu procedury recenzyjnej mogą zostać udostępnione do wglądu Autora na jego wniosek;

§5 Język publikacji

 • Artykuły naukowe publikowane są w czasopiśmie w języku polskim i angielskim;
 • Artykuły naukowe mogą być zgłaszane w języku polskim lub angielskim;

§6 Otwarty dostęp (ang. Open Access)

 • Artykuły naukowy zgłoszony do publikacji na łamach czasopisma jest przedmiotem prawa autorskiego;
 • Autor udziela Redakcji prawa do publikacji artykułu na warunkach określonych umową;
 • Zgłaszając artykuł do publikacji Autor wyraża zgodę na rozpowszechnianie artykułu naukowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym wraz z udzieleniem każdemu licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z nich oraz z ich ewentualnych opracowań;
 • Artykuły naukowe udostępniane są w postaci cyfrowej na licencji (CC BY) Creative Commons – Uznanie autorstwa;
 • Licencja Creative Commons – Uznanie autorstwa pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu pod warunkiem oznaczenia autorstwa;
 • Artykuły naukowe deponowane są w repozytoriach i bazach naukowych w celu poszerzenia dostępu do publikowanych treści;
 • Redakcja zezwala Autorom na deponowanie artykułów naukowych w postaci post-printu (wersji opublikowanej artykułu);
Marika Wato inAW Journal redaktor prowadzący

Kontakt

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami! Na Twoje pytania odpowie Marika Wato - redaktor prowadząca "inAW Journal".

mwato@asp.krakow.pl
+48 884 616 046