WYŚLIJ ARTYKUŁ

DLA AUTORÓW

 
 
Szanowni Państwo,
 
aby ułatwić Państwu korzystanie z możliwości, jakie daje współpraca z naszym periodykiem, przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z publikowaniem treści na łamach czasopisma INAW Journal.
 
Jaki artykuł można zgłosić do publikacji?
 
Do publikacji na łamach czasopisma można zgłaszać następujące typy artykułów:
 
 • Research paper (prezentacja wyników badań naukowych lub efektów twórczości artystycznej autora)
 • Review paper (krytyczno-problemowe podsumowanie wyników badań naukowych lub twórczości artystycznej o charakterze przeglądowym)
 • Case study (studium przypadku, analityczne opracowanie wybranego przykładu dzieła, produktu, procesu projektowego/artystycznego lub zastosowania wyników badań naukowych)

 

Co zrobić, aby zgłosić artykuł do publikacji w czasopiśmie?

 

Aby zgłosić artykuł do publikacji w czasopiśmie INAW Journal należy przesłać do redakcji prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z treścią artykułu drogą mailową na adres: mwato@asp.krakow.pl

 

Pliki do pobrania: 

Formularz zgłoszeniowy (plik edytowalny)

Wzór formularza zgłoszeniowego (pdf)

 

Jak przygotować artykuł do publikacji?

 

Artykuł do publikacji należy przygotować zgodnie z następującymi wytycznymi wydawniczymi:

 

Format: A4

 

 • Orientacja strony: pionowa
 • Czcionka tytułów i nagłówków: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, grubość: pogrubiona
 • Czcionka akapitów: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, grubość: normalna
 • Czcionka cytaty: Times New Roman, wielkość: 10 pkt, grubość: normalna
 • Wyrównanie: do lewej krawędzi strony
 • Interlinia / odstęp między wierszami: 1,5 wiersza
 • Wcięcie akapitowe: brak
 • Wyliczenia w tekście: za pomocą automatycznego wypunktowania lub numerowania

 

Jak zakomponować tekst artykułu?

 

Prawidłowo opracowany teks powinien składać się z następujących części:

 • Tytuł
 • Podtytuł
 • Spis treści
 • Abstrakt w języku angielskim
 • Abstrakt w języku polskim (jeśli dotyczy)
 • Słowa klucze
 • Tekst właściwy podzielony na mniejsze fragmenty opatrzone nagłówkami
 • Bibliografia
 • Indeks osób
 • Indeks pojęć
 • Indeks rzeczy

 

Jaki jest preferowany język publikacji?

 

Artykuły na łamach czasopisma naukowego INAW Journal są publikowane w języku polskim i w języku angielskim. Redakcja świadczy usługi tłumaczenia i korekty językowej.

 

Jaka jest preferowana objętość artykułu?

 

Długość artykułu powinna być odpowiednia do zakresu merytorycznego omawianych treści, by w sposób wyczerpujący przedstawiać temat. Sugeruje się aby artykuły mieściły się w przedziale 6 – 15 stron A4 tekstu opracowanego zgodnie z wytycznymi wydawniczymi.

 

Jaki jest preferowany styl cytowania?

 

Preferowanym stylem cytowania jest styl APA.

 

Jaka jest preferowana tematyka artykułów?

 

INAW Journal upowszechnia informacje na temat multidyscyplinarnej działalności naukowej oscylującej wokół tematyki nauk o sztuce, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, w szczególności zaś sztuk projektowych. Preferowana tematyka artykułów powinna być powiązana z dyscypliną wiodącą pisma w sposób merytoryczny ze szczególnym uwzględnieniem multidyscyplinarnej, transdyscyplinarnej lub interdyscyplinarnej perspektywy naukowej zależnej od zakresu działalności naukowo-artystycznej Autora artykułu.

 

Kto decyduje o przyjęciu artykułu do publikacji?

 

O przyjęciu artykułu do publikacji decyduje przebieg dwustopniowej procedury recenzyjnej. Ocenie podlega formalne opracowanie artykułu i zawartość merytoryczna. Procedura recenzyjna ma charakter anonimowy (double blind review).

 

Na jakich zasadach udostępniane są treści?

 

Treści artykułu udostępniane są w postaci cyfrowej na licencji (CC BY) Creative Commons – Uznanie autorstwa. Zgłaszając artykuł do publikacji Autor wyraża zgodę na rozpowszechnianie artykułu naukowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym wraz z udzieleniem każdemu licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z nich oraz z ich ewentualnych opracowań.

 

Czy autor zachowuje pełnię praw autorskich do artykułu?

 

Autor zachowuje pełnię praw autorskich do artykułu. Artykuł przekazywany jest do publikacji na zasadach licencji wyłącznej. Wzory umów wydawniczych dostępne są na stronie internetowej czasopisma.

 

Uwagi końcowe:

 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie treści Regulaminu Pracy Redakcji. Zgłoszenie artykułu do publikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Pracy Redakcji dostępnej na stronie internetowej czasopisma. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią regulaminu przed zgłoszeniem artykułu do publikacji.

 

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z Redakcją. Odpowiedzi na Państwa pytania udzieli Redaktor prowadzący INAW Journal – Marika Wato: mwato@asp.krakow.pl

Instrukcje dla Autorów

10 czerwca 2020
  Drogi Twórco,  na łamach czasopisma „inAW Journal”, udostępniamy dla Ciebie przestrzeń, w której możesz zaprezentować swoją twórczość, punkt widzenia i stanowisko artystyczne. Wystarczy, że w ciągu najbliższych 7 dni zgłosisz
20 marca 2020
Nabór do inauguracyjnego numeru pisma "inAW Journal": od 25 czerwca 2020 r Szanowni Państwo,  XXI wiek to czas poważnych zmian kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych, relacje między ludźmi stają się wirtualne,

Aktualności

Call for Papers